Toegankelijkheid Publieke Gebouwen

Foto fotograaf Koen Broos 6Foto fotograaf Koen Broos 5

Extra nieuwsbrief november 2010
Principiële goedkeuring wijzigingen toegankelijkheidsverordening

Principiële goedkeuring wijzigingen toegankelijkheidsverordening

Met het oog op het inwinnen van een advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering op 26 november ll. opnieuw de wijziging van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening over toegankelijkheid principieel goedgekeurd. Dit na overleg met de Vereniging van de Vlaamse Provincies, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en met vertegenwoordigers van de architecten, en na advies van de VLACORO.

 

De verordening toegankelijkheid is sinds 1 maart 2010 van kracht en verplicht het opnemen van de toegankelijkheidsregels voor publieke gebouwen in de procedure voor het bekomen van een bouwvergunning. Het ontwerp van wijziging beoogt het verbeteren van een aantal fouten, het duidelijker formuleren van een aantal artikels en het doorvoeren van aanpassingen die de tekst verduidelijken en een eenduidige interpretatie verzekeren, om te komen tot een correcte en zo toegankelijk mogelijke regelgeving.

 

Vooraleer de Vlaamse Regering kan overgaan tot een definitieve goedkeuring zal over dit wijzigingsbesluit nu dus het advies ingewonnen worden van de Raad van State. Na een definitieve goedkeuring (te verwachten in de loop van januari) volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zoals voorgesteld zullen de wijzigingen in werking treden tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

 

Van zodra een verdere timing bekend is, houden we u op de hoogte via deze nieuwsbrief.


Lees meer over de concrete inhoud van de principiële goedkeuring

Enter vzw - Belgiëplein 1 - 3510 Hasselt
Tel.: (011) 26 50 30 - Fax: (011)87 41 39
E-mail:
info@entervzw.be
 

Logo's Enter vzw en Cel Gelijke Kansen

Colofon
Deze gratis nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, in opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. Als uitgever doen we er alles aan om de correctheid van de aangeboden informatie te verzekeren. Komt u alsnog iets tegen dat niet correct is, mail dan naar info@entervzw.be. Bij voorbaat hartelijk dank!

De uitgever is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik door derden.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, kan u zich via deze link uitschrijven: [unsubscribe-uitschrijven]