Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

AD1.Verplichte advisering, toepassing van art. 34 vanaf 1 mei 2015

Art. 39 van de verordening betreft de erkenningsprocedure voor de instanties die adviezen kunnen uitbrengen conform artikel 34 van de verordening.  Door de komst van het EVA zal de toepassing van art. 34, het verplicht advies, vanaf 1 mei 2015 in werking treden. 

In de volgende situaties zal een adviesverplichting opgelegd worden en moet de vergunningsaanvrager verplicht een advies inwinnen en toevoegen bij het dossier van de vergunningsaanvraag:

 • Er wordt afgeweken van de normen, opgelegd in de verordening toegankelijkheid, bij een gebouw dat:
  • Ofwel opgericht wordt voor het gebruik of de uitbating door de overheid
  • Ofwel in opdracht van de overheid
 • Bij het bouwen of uitbreiden van een gebouw of een gebouwencomplexen waarbij na de uitvoering van de werken een totale publiek toegankelijke oppervlakte van 7500m² of meer aanwezig is.

Deze adviezen verlopen over heel Vlaanderen op een uniforme wijze. Er wordt ook voor heel Vlaanderen een eenheidstarief toegepast.

Vraag een advies aan bij een van de regionale kantoren.

 
 
 

AD2. Advies toegankelijkheid aangevraagd door bouwheer/architect of door de vergunningsverlenende overheid. Wanneer kan het?

De bouwheer of de architect, maar ook de stedenbouwkundig ambtenaar (vergunningsverlenende overheid) kan voor elke vorm van advies inzake toegankelijkheid terecht bij een toegankelijkheidsadviseurs. Dus niet alleen voor een verplicht advies bij de bouwaanvraag.

Een advies toegankelijkheid zorgt ervoor dat complexe gebouwen en gebouwen met een voorbeeldfunctie optimaal voldoen aan de minimale gebruikscriteria inzake toegankelijkheid.

De contactgegevens van de regionale kantoren kan je hier terug vinden

In de meeste gevallen is dit advies toegankelijkheid betalend. In sommige gevallen kan het zijn dat een gemeenten een samenwerkingsakkoord heeft en dat er een volledige of gedeeltelijke tussenkomst kan bekomen worden voor het inwinnen van een toegankelijkheidsadvies. Dit vraag je best na bij de stad of de gemeente.

 
 
 

AD3. Op welke wijze kunnen afwijkingen aangevraagd worden?

Onder welbepaalde voorwaarden kan je afwijken van de verplichtingen van de verordening. De voorwaarden hiervoor zijn expliciet opgenomen in art. 33 en 34, §1:

 • Wenst u een afwijking aan te vragen, dan moet in het vergunningsaanvraagdossier een ‘gemotiveerd verzoek’ toegevoegd worden.
 • Deze motivering moet bovendien inhoudelijk één van onderstaande redenen aantonen:
  • De afwijking wordt aangevraagd omwille van plaatselijke omstandigheden of specifieke eisen van technische aard die een andere bouwwijze eisen … waardoor het dus niet mogelijk is om de normen op te volgen.
  • De afwijking wordt aangevraagd omwille van de toepassing van een bijzondere nieuwe techniek die een evenwaardige toegankelijkheid garandeert … waardoor het dus mogelijk is om met andere criteria dan deze opgenomen in de verordening, dezelfde functionaliteiten, gebruikscriteria, … te behalen.

De checklist toegankelijkheid voorziet de mogelijkheid om voor deze afwijkingsaanvraag een motivering op te nemen, zodat er geen verdere specifieke nota’s nodig zijn. Op het einde van de checklist verschijnt deze vraag en kan dus de motivering toegevoegd worden aan de printbare checklist.

Om een afwijking te motiveren kan ook gebruik gemaakt worden van extra plannetjes, studies, .. of ander materiaal dat de afwijking kadert. Dit geeft namelijk altijd een duidelijker beeld voor diegene die een afweging moet maken.

De beslissing om een afwijking al dan niet toe te staan maakt onderdeel uit van de behandeling van de vergunningsaanvraag. Om hierover een beslissing te nemen, mag de vergunningverlener (dienst ruimtelijke ordening, ambtenaar…) ook vanuit zijn positie advies vragen aan een toegankelijkheidsadviseur. Een afwijkingsaanvraag kan dus ook afgekeurd worden.