Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Het belang van goede parkeervoorzieningen

We kunnen een gebouw of plaats op verschillende manieren bereiken:  met het openbaar vervoer, te voet, met de fiets of met de auto.

Indien we gebruik maken van een auto of fiets willen we deze zo dicht mogelijk bij de eindbestemming plaatsen.

We wensen een goede brede strook waar we gemakkelijk in en uit kunnen manoeuvreren met de auto. Fietsers beschikken graag over een veilige voorziening en voetgangers over een duidelijk pad dat naar de toegang leidt.

Parkeervoorzieningen maken deel uit van de praktische organisatie in en rond een gebouw, waar ze ook ingeplant zijn (op het publieke of op het private domein).

bewegwijzering parkeervoorziening jeugdhuis Genk

Parkeervoorzieningen vormen een belangrijke link tussen het publieke domein en de publiek toegankelijke gebouwen.

Als we op een privaat terrein aankomen, willen we ofwel naar de parkeerplaats ofwel naar de toegang tot het gebouw. De organisatie van de parkeervoorzieningen ten opzichte van het gebouw vormt om deze reden een belangrijk onderdeel van de ‘wayfinding’.

 
 
 

Aandachtspunten bij het ontwerp

Om een goede toegankelijkheid te garanderen, is het belangrijk om reeds bij het ontwerp van parkeervoorzieningen aandacht te besteden aan volgende punten:

De ligging

Voorzie een goede relatie tussen het openbaar domein en de toegang tot het gebouw. Looproutes vormen de link tussen de verschillende functies. Hou ze kort en zo rechtlijnig mogelijk.

De vormgeving

Voorzie voor elke gebruiker voldoende ruimte voor het stallen van een vervoersmiddel en het uitvoeren van manoeuvres. Hou rekening met manoeuvreren op moeilijke punten (eenrichtingsverkeer, bewegwijzering,…).

Het aanbod

Voorzie een combinatie van verschillende soorten voorzieningen voor auto’s, motors en fietsen voor optimalisatie van het gebruikscomfort van het gebouw. Als streefdoel moet iedereen de mogelijkheid hebben om op een comfortabele, zelfstandige manier gebruik te maken van de parkeervoorziening.

Voor automobilisten houdt dat onder andere in dat gezorgd wordt voor goed bereikbare aangepaste- en/of comfortparkeerplaatsen. Voor fietsers betekent dat een goede inplanting van de fietsenstalling en voldoende ruimte voor alternatieven zoals scooters.

 
 
 

Aansluiten op de toegang

Goed bruikbare parkeervoorzieningen gaan verder dan enkel de vormgeving van de individuele parkeerplaats voor auto’s en fietsen.

De verbinding tussen de parkeervoorziening en de toegang tot het gebouw vormt een belangrijke schakel. De aansluiting van de parkeervoorziening op de omringende looproutes is daarom een belangrijk aandachtspunt.

Ze moeten voor iedereen bruikbaar en veilig zijn, dus ook voor ouderen met een wandelstok, ouders met een kinderwagen en rolstoelgebruikers.  

Heel wat elementen kunnen daartoe bijdragen:

  • een veilige zone (looproute, verkeersluwe gebieden,…) waarbinnen we ons kunnen verplaatsen;
  • een drempelloze verbinding met toegangspaden of liften;
  • een goede bewegwijzering, waaronder ook een duidelijke markering of leesbare zones voor parkeren

Rusthuis domino - gemarkeerde loopzone naar de toegang in ondergrondse parking

Ook het kruisen met ander verkeer (auto’s, voetgangers,…) vormt een aandachtspunt. Vermijd knelpunten, moeilijke doorgangen en onveilige zones.

Een voorwaarde voor ondergrondse parkeervoorzieningen is de aansluiting met een toegankelijke uit- en ingang voor voetgangers door een lift of helling.

Houd tussen de verschillende parkeerplaatsen rekening met voldoende ruimte om de looproute, de lift of trap op een vlotte wijze te bereiken.

De aansluiting op de looproutes moet vanaf de start opgenomen worden in het ontwerp, zodat de parkeervoorzieningen op een comfortabele wijze bereikbaar zijn.

 
 
 

Comfort- of voorbehouden parkeerplaats

Voor veel personen met een beperking is een auto van groot belang. Door een fysieke beperking of door mobiliteitsproblemen kunnen ze bijvoorbeeld minder gemakkelijk lange afstanden afleggen en op minder evidente wijze gebruik maken van het openbaar vervoer.

Een voorwaarde voor het gebruik van de auto is dat men zowel thuis als op de bestemming de auto kan parkeren. Het betreft niet steeds een eigen auto; het kan ook een busje of vervoersdienst zijn.

Voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een beperking mogen alleen gebruikt worden door personen die in het bezit zijn van een geldige ‘parkeerkaart voor mindervaliden’ (sic).

Voorbehouden parkeerplaatsen Zolder

Ook veel personen zonder dergelijke parkeerkaart hebben echter behoefte aan een comfortabele of een aangepaste parkeerplaats.

Denk aan ouderen die minder goed te been zijn, personen met problemen aan de luchtwegen of allergieën, gezinnen met jonge kinderen die met een buggy in en uit de auto moeten, zwaarlijvige personen,… Reserveer voor die groep een aantal comfortplaatsen.

Als bij een gebouw of op een privaat terrein geen of onvoldoende ruimte aanwezig is voor voorbehouden parkeerplaatsen, kan steeds een oplossing gezocht worden op het openbaar domein.

In samenspraak met de gemeente of de politie kunnen dergelijke parkeerplaatsen toegevoegd worden door binnen de bestaande situatie op het openbaar domein te zoeken naar mogelijkheden. Het organiseren van een voorrijstrook of -zone is hiervan een voorbeeld.

Voorrijdzone jeugdhuis Genk

Bij tijdelijke evenementen kan bijvoorbeeld een voldoende ruime zone op het terrein of dichtbij de toegang afgespannen worden.

 
 
 

Alternatieven aanbieden

Steeds vaker gebruiken personen met een (mobiliteits)beperking een aangepaste fiets of een scootmobiel om zich te verplaatsen.

Voorzie daarom bij de inrichting van parkeervoorzieningen voor fietsen ook enkele ruimere plaatsen. Deze kunnen ingezet worden voor het stallen van onder andere driewielers, scooters, bakfietsen en fietskarren.

Het plaatsen van een fiets of ander voertuig, moet met geringe kracht mogelijk zijn. De fiets optillen is bijvoorbeeld niet voor iedereen weggelegd. Een aanbod van verschillende types fietsenrekken kan een oplossing bieden.

Ook de stallingen van fietsen en scooters moeten goed aansluiten op de omringende looproutes. Ze zijn gelegen buiten de (loop)routes en zo dicht mogelijk bij de toegang tot het gebouw.

Aanbevelingen voor het ontwerp van voorzieningen voor fietsers vind je in de Stallingswijzer van de VSP (nieuw venster)

 
 
 

Onderdelen van parkeren

De ontwerpaanbevelingen rond het thema parkeren bestaan uit twee onderliggende thema’s:

 
 
 

Regelgeving

Art. 10, 12 en 27 van de ‘Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid’ hebben betrekking op het thema parkeren. 

Lees artikel 10.

Lees artikel 12.

Lees artikel 27.