Verder Bladeren
Naar Top
Terug Bladeren
 
 
 

Signalisatie in en rond een gebouw

De toegankelijkheid van informatie, signalisatie en bewegwijzering in en rond gebouwen is belangrijk.

Deze maakt deel uit van onze wayfinding (de manier waarop we ons een weg banen door de bebouwde omgeving) en ondersteunt het gebruikscomfort van activiteiten, diensten en handelingen in een gebouw.

De weergegeven informatie, in welke vorm ook, is steeds door iedereen waarneembaar, leesbaar en begrijpbaar. Naast de vormelijke aspecten is het belangrijk om borden, lijnen en symbolen goed zichtbaar te plaatsen.

Signalisatie verschaft de gebruiker de nodige informatie, zodat hij op een eenvoudige manier gebruik kan maken van het gebouw en zijn voorzieningen.

Signalisatie gemeentehuis Kortrijk

Door tijdens het ontwerpen rekening te houden met logische structuren, vormgeving en organisatie van een gebouw, zal de behoefte aan (extra) signalisatie en bewegwijzering beperkt blijven.

Goede signalisatie geeft duiding aan de structuur van een gebouw. Toevoegen van een basissignalisatie is wenselijk, maar het beperken van overbodige signalisatie is het streefdoel!

 
 
 

Vorm en verschijning

Signalisatie kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. Uniformiteit en consequentie zijn echter essentieel.

Gebruik zowel buiten als binnen zoveel mogelijk hetzelfde lettertype, dezelfde stijl van de pictogrammen, hetzelfde type en systeem van de informatieborden, enzovoort.

Voorbeeld van signalisatie in symboolvorm met tekstuele toevoeging

In een optimale situatie wordt de informatie op verschillende manieren aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van symbolen met tekstuele toevoeging, een omroepsysteem ondersteund door een visueel waarneembaar scherm, informatieborden gecombineerd met persoonlijke begeleiding, enzovoort.

Streef naar zo universeel mogelijke oplossingen. Duidelijke informatie is immers belangrijk voor iedereen!

 
 
 

Basiscriteria van signalisatie

Reeds tijdens de ontwerpfase kan rekening gehouden worden met een aantal basiselementen.

Personen met een auditieve beperking zijn voornamelijk aangewezen op visuele informatie. Het is belangrijk om voldoende bewegwijzering, signalisatie- en informatieborden te voorzien. Indien we rekening houden met de richtlijnen met betrekking tot kleurgebruik en lettergrootte, is reeds aan een aantal basiscriteria voldaan.

Voor personen met een visuele beperking is een tactiele of auditieve aanvulling wenselijk. Auditieve elementen zijn aanvullend op visuele informatie.

Voor personen met een verstandelijke beperking is een eenvoudige en duidelijke informatieoverdracht essentieel. Personen die de taal niet machtig zijn en mensen die moeilijkheden hebben met lezen, zijn aangewezen op pictogrammen en symbolen.

Het ontwerpen van signalisatie in en rond een gebouw is een complex gegeven. Een combinatie van elementen, zo goed mogelijk geïntegreerd, zorgt dat een zo groot mogelijke groep personen er gebruik van kan maken.

Men kan aan de hand van enkele vragen aftoetsen in welke mate informatieborden nodig zijn of waar signalisatie in het gebouw best ingeplant wordt:

Bevindt de informatie zich op de correcte locatie?

Waar moet een informatiebord geplaatst worden? Is de informatie zichtbaar vanaf de plaats waar deze nodig is? Is ze niet te hoog of te laag voorzien? Zijn de zichtlijnen voldoende duidelijk? Wordt de informatie gezien door de bezoeker? 

-> De informatie is op een logische plaats aangebracht en duidelijk waarneembaar voor elke bezoeker.

Is de informatie voldoende leesbaar?

Is er een voldoende duidelijk lettertype gebruikt? Is de lettergrootte voldoende groot in functie van de leesafstand? Is het kleurgebruik voldoende contrasterend?

Is de inhoud voldoende duidelijk?

De boodschap moet duidelijk zijn. Vermijd het gebruik van complexe termen of zinsconstructies en vermeld enkel essentiële informatie.

Is er voldoende verlichting of belichting?

Dit is vooral belangrijk wanneer de signalisatie zich in een donkere ruimte bevindt, zoals een ondergrondse parking of een gang zonder ramen. Maak een keuze tussen verlichte borden of bijkomende accentverlichting. Reflectie en verblinding moeten vermeden worden.

Is de informatie in verschillende vormen beschikbaar?

Een combinatie van signalisatievormen versterkt het doorgeven van de boodschap. Indien geschreven tekst en afbeeldingen (visueel), gesproken tekst (auditief) en voelbaar reliëf (tactiel) samen gebruikt worden om eenzelfde informatie te geven, is dit voor de meeste bezoekers voldoende.

Aan de kassa bijvoorbeeld staat het te betalen bedrag meestal op een display en wordt het vermeld door de kassierster.

Bij contactgegevens kan naast het telefoonnummer ook het e-mailadres en faxnummer gemeld worden, zodat meerdere personen er gebruik van kunnen maken.

 
 
 

Visuele, auditieve en tactiele informatie

Er zijn drie vormen van informatie:

Visueel waarneembaar (zicht):

Vorm, kleur en contrast, letters en tekst, beelden, pictogrammen en symbolen, belijning op de vloer, enzovoort.

Leuke visueel waarneembare signalisatie

Auditief waarneembaar (gehoor):

Hoorbare signalen, omroepsystemen, ringleiding, gesproken tekst, enzovoort.

Tactiel waarneembaar (tastzin):

Voelbaar reliëf, maquette, brailleondersteuning, kunstmatige geleiding, enzovoort.

Signalisatie aangevuld met braille

Bij elke vorm moet de nodige aandacht besteed worden aan de uitvoeringsmodaliteiten.

Naargelang de toepassing zal een bepaalde uitvoering meer of minder naar de voorgrond gebracht worden. Visuele informatie vormt meestal de basis, terwijl auditieve en tactiele informatievormen als aanvulling fungeren.

 
 
 

Onderdelen van signalisatie

De ontwerpaanbevelingen rond het thema signalisatie bestaan uit drie onderliggende thema’s:

 
 
 

Regelgeving

Het thema signalisatie is binnen de ‘Stedenbouwkundige Verordening betreffende Toegankelijkheid’ enkel opgenomen in artikel 13.

Lees artikel 13.